Komitet Redakcyjny

  • Dr hab. inż Joanna Harasym, prof. UE
  • Dr hab. Malgorzata A. Jarossová
  • Dr hab. inż Agnieszka Orkusz, prof. UE
  • Dr hab. Urszula Tylewicz

 


Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Lesiów,
1953 Wałbrzych; matura: V Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, studia: 1977 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu, specjalność: ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego; doktorat: 1986 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, nauki techniczne w zakresie technologii i chemii żywności; habilitacja: 2001 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, nauki ekonomiczne w zakresie towaroznawstwa; profesor nadzwyczajny: 2004; profesor zwyczajny: 2013 nauki rolnicze, technologia żywności i żywienia; zatrudnienie w AE/UE: od 1977; miejsce zatrudnienia: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Instytut Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego, Katedra Analizy Jakości, Zakład Towaroznawstwa Żywności; stanowiska kierownicze: kierownik Zakładu Towaroznawstwa Żywności (2011-2012), kierownik Katedry Analizy Jakości (od 2012-), Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych (od 2012); nagrody, wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi (2004), Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (2004), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2010), Srebrna Odznaka Honorowa NOT (2010), Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2013), Nagroda Rektora (1981-1982, 1987, 1989, 1991, 1994, 1997, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Przyznanie certyfikatu za 10-letnią współpracę z Animal Sciences Department, USA przez prof. H.W. Ockermana (2002); najważniejsze publikacje: współautor (z R. Popowiczem), Innowacyjne opakowania aktywne w przemyśle żywnościowym, Nauki Inżynierskie i Technologie, 2014, 2 (13), 34-48, współautor (z Y.L. Xiongiem), A simple, reliable and reproductive method to obtain experimental pale, soft and exudative (PSE) pork. Meat Science, 2013, 93 (3), 489–494, współautor (z M. Oziembłowskim, M. Korzeniowską, Ł. Bobakiem, T. Szmańko), Influence of Season, Distance of Transportation and Time of Muscle Excision (3 h and 24 h p.m.) on Chemical Composition and Quality Traits of PSE and DFD Chicken Breast Muscles, Written for presentation at the 2013 CIGR Section VII International Technical Symposium on “Advanced food processing and quality management” Guangzhou, China, 3-7 November, 2013, współautor (z H.W. Ockermanem, K. Dąbrowskim), Composition, properties and sensory quality of rainbow trout affected by feed formulations, „Journal of the World Aquaculture Society” 2009 (on-line);; staże zagraniczne: praktyka AIESEC w GVB (Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej) w Amsterdamie (1977), stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Ohio State University, Columbus (1995), visiting professor w Kentucky University, Lexington (2008); kierowanie projektami badawczymi: N312 033 32/2206: Wady mięsa drobiowego – implikacje naukowe, praktyczne i ekonomiczne (2007-2009); członkostwo w stowarzyszeniach naukowych, funkcje społeczne/polityczne: członek Komisji Nauk Towaroznawczych. Nauk o Jakości (1999-2002), członek Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (2004-2008), prezes Klubu Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich Oddziału Wrocławskiego PTTK (od 2003), członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT (od 2003), członek Komisji Nauk Towaroznawczych Oddział PAN w Poznaniu (2003), Członek Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej WPSA (od 2003).